Bosch Data Management Tool

Privacy Statement

Privacyverklaring
Robert Bosch B.V. (hierna "Bosch" of "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch respecteert uw privacy
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke
Bosch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens:

Naam en adres

Robert Bosch B.V.
De Wel 22
3871 MV Hoevelaken

E-Mail: info.bosch@bosch.com

Telefoonnummer: +32 (0) 25255111Raad van bestuur in Nederland

P.C.J. Incoletti

H. Carrie

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens

 • Contractuele stamgegevens

 • Planning en controlegegevens

 • Klantgeschiedenis

 • Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens

 • Planning en controlegegevens

Beginselen
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoon-nummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kaderdoor middel van een registratie.
Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.
Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Het organiseren van kansspelen of kortingsacties in overeenstemming met de betreffende kansspelbepalingen of voorwaarden voor kortingsacties.

 • Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms/mms met toestemming van de ontvanger

 • Bescherming en verdediging van onze rechten

Logbestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.
Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder, of zonder volledig IP-adres).

In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online aanbiedingen;

 • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);

 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;

 • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;

 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;

 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld Flash Player);

 • http-statuscode (bijvoorbeeld "Aanvraag succesvol" of "Aangevraagd Bestand niet gevonden").

 

Kinderen
Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)
Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, mobiliteitsgaranties, MijnBoschCarService, Bosch Car Service Connect, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevens-hosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Opslagduur; bewaartermijnen
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Overzicht van door ons gebruikte cookies
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van cookies die wij gebruiken.

1) Bosch-cookies
Bosch gebruikt cookies en actieve componenten (bijvoorbeeld JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de websites aan te passen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies.

Bosch maakt het mogelijk om het gebruik van cookies te controleren. Klik hiervoor op de link "Instellingen cookies" onderaan. Via deze link krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u configureren welke cookies u wilt gebruiken.

Vanaf stadium 1 (necessary (verplicht)) en stadium 2 (convenience (comfort)) worden anonieme toegangsmetingen uitgevoerd met wat bekend staat als sessiecookies. In stadium 3 (statistics (statistieken)) wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor maximaal 12 maanden.

2) Cookies van derden
Sommige Bosch-websites bevatten content en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers.

Merk op dat de optie van Bosch om de instellingen voor cookies te configureren geen invloed heeft op cookies en actieve componenten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Raadpleeg de respectieve websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

Gebruik van externe links
Bosch-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Bosch niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Veiligheid
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker
Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage
U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking
U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.
Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Mr. Aleid Wolfsen, Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: + 31 70 88 88 500

E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Contact
Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke". Om uw rechten uit te oefenen en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en tevens voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met onze concernfunctionaris voor gegevensbescherming:

Mr. Matthias Goebel

Corporate Commissioner for Data Protection

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

E-Mail: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Ingangsdatum: 23-04-2018